historie

Historie obce Malechov

První dochovaná zmínka o Malechovu (Malechovu dvoru) pochází cca z r. 1350. Již v polovině 14. století je zaznamenána ves Malechov nalézající se mezi Dolanami a Švihovem, ovšem tehdy zapsána jako Malechow. Na místě dnešní vsi bývával kdysi dávno asi poplužní dvůr (panský dvůr s pozemky k němu náležejícími, k poplužnímu dvoru náležely tzv. kmetcí dvory, tj. selské dvory s rustikálními pozemky) patřící jistému Malechovi, přičemž Malecha bylo už tehdy příjmením. Jeho nositel byl pravděpodobně nižšího vzrůstu, neboť název Malech, Malecha se vztahuje k obecnému přídavnému jménu malý. V Ottově encyklopedii se o Malechovu píše jako o vsi v Čechách při Bradlavce (též Bradlenka, obecněji Úhlava, něm. Angel = česká řeka). Hejtmanstvím a okresem patřil pod Klatovy, farou pod Dolany, poštou pod Švihov. V r. 1380 je evidován jako příslušenství hradu Švihova. Zdeněk Kavka z Říčna prodal Malechov r. 1569 Mikuláši Měsíčkovi z Výškova. Měsíčkové z Výškova zde seděli až do r. 1670, následně byl přikoupen ke Švihovu, v r. 1706 jej získali chudeničtí Černínové. V letech 1869 – 1950 je veden jako samostatná obec v okrese Klatovy, od r. 1961 je části obce Dolany v okrese Klatovy.

 

Historie obce Výrov

Těsně u Malechova, tedy mezi Dolany a Švihovem, najdeme na břehu řeky Úhlavy vesničku Výrov. Vesnička je hodně starého data. Na přelomu 14. a 15. století byla krátce za sebou dokonce zmíněna dvakrát. Jako první byl v r.1391 vzpomenut jakýsi Jindřich z Výrova (Henrici de Wyrow). V polovině 16. století je ves zapsána jako Wayrow a pak se po čtyři století vyskytuje jako Weyrow. Je tu tedy v obou případech zachycena nespisovná podoba Vejrov.
Názvu Výrov se použilo poprvé v r. 1848. Podle pojmenování této vesničky se dá soudit, že tu měl majetek, pravděpodobně dvůr, jakýsi Výr. Toto jméno sice není ve staré době doloženo, ale i tak můžeme tvrdit, že vzniklo od slova výr, což bývalo nejen označení ptačího druhu, ale také nadávka, která doznívá i dnes třeba ve spojení „Ty jsi ale vejr“. Dokud byl Malechov samostatnou obcí, byl Výrov jeho osadou, když však připadl k Dolanům, přešel k nim i on. V současné době je Výrov samostatnou částí Obce Dolany.
Uprostřed trojúhelníkové návsi stojí pod lipou hezky opravená výklenková kaplička, obehnaná plůtkem. Naproti turistické orientaci je usedlost s barokní vjezdovou branou a brankou z počátku 19. století.

 

Historie sboru hasičů

V pamětní knize obce Malechova se uvádí : ,,V naší obci zuřil v dřívějších létech několikráte požár. Všichni občané musili čekati, až některý dobrovolný hasičský sbor z okolí se nad nimi slitoval a svou pomocí přispěl. Z té příčiny sešli se někteří zdejší občané a sousedé, aby založili dobrovolný hasičský sbor. Starostou byl zvolen Josef Zeman, rolník z čísla 26, jednatelem Václav Klesa, rolník z čísla 12 a velitelem Josef Zeman, rolník z čísla 1 .“
To vše se stalo začátkem roku 1919. Dne 29. června téhož roku byla zakoupena pro naší obec stříkačka od firmy R. A. Smejkal. Na její zaplacení byla provedena sbírka peněz od občanů. Ještě téhož roku byla slavnostně posvěcena.
V roce 1941 byla pro náš sbor zakoupena motorová stříkačka od firmy Stratílek, přijel i technik od firmy, stroj předvedl a zaškolil obsluhu. Obec si musela část prostředků na zakoupení stroje vypůjčit. Tuto motorovou stříkačku má sbor ve svém užívání dodnes a stroj je plně funkční.
V roce 1955 vypukl požár ve mlýně Karla Melichara, byl však včasným zásahem sboru uhašen.
Roku 1958 proběhlo protipožární cvičení, promítán byl film o škodách způsobených požáry. V době žní organizují hlídky aby předcházeli rizikům. V roce 1960 byla jednotky vyzbrojena novou motorovou stříkačkou.
Zásah blesku v roce 1968 zapálil stoh místního JZD i přes veškeré úsilí se ho nepodařilo uhasit, pro to se od tohoto roku začala rozvíjet činnost hasičů, obnovili se okrskové soutěže a námětová cvičení.
V roce 1969 se uskutečnila oslava 50. výročí založení sboru, celá oslava započala průvodem přes ves, pokračovala pak soutěží na louce směrem na Dolany a programem na místním sokolišti, zakončena byla taneční zábavou, celou tuto událost má sbor zdokumentovanou na filmovém pásu který pořídil pan Belfín.
V Roce 1977 byla zahájena stavba nové hasičské zbrojnice, kompletně dokončena byla, ale až roku 1986 za výrazného přispění obce Dolany a jejího tehdejšího starosty pana Straky,tuto budovu využívá sbor do dnes.
V roce 2013 byla zrušena s rozhodnutí obce Dolany, výjezdová jednotka v naší obci a nahrazena JSDHO Dolany, která zajišťuje požární ochranu i v naši obci. Tato skutečnost trvá dodnes, čímž jsme se vrátili před rok 1919.