Letní valná hromada sboru

Poslední dva roky nám Covid neumožnil uspořádat řádnou valnou hromadu plánovanou vždy na první polovinu ledna. Ihned po druhé zmařené valné hromadě vznikl nápad uspořádat náhradní v příznivější době. Vybrán byl termín, ve kterém poslední roky pravidelně pořádáme sportovní odpoledne spojené s pečením prasete. Obojí jsme se rozhodli spojit dohromady. Na 16. 7. 2022 jsme pozvali členy, abychom se konečně sešli ve větším počtu než je běžné při výborových a členských schůzích. Příprava znamenala mnoho úsilí aktivní skupiny členů, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu. V první řadě organizačně, následně i fyzicky. Vždyť se jednalo se o regulérní kulturní akci uspořádanou na hřišti v Malechově. Od 15 hodin mohly děti řádit na skákacích hradech. Jejich hojná účast mě mile překvapila.
Od 17 hodin proběhla valná hromada sboru. Starosta sboru Jan Augustin přivítal členky a členy sboru a hosty. Valné hromady se zúčastnili okrskový starosta Jiří Šmídl a zástupci ze Svrčovce. Seznámil přítomné s navrženým programem, který byl členskou základnou odhlasován. Jan Augustin shrnul dění ve sboru i v obci od poslední valné hromady, která se konala 10. 1. 2020. Seznámil přítomné s výsledky jednání výborových schůzí, které probíhaly téměř nepřetržitě v průběhu celých dvou a půl roku. Z pravidelné činnosti oproti předchozím letům ubyla sportovní. Díky celoplošným opatřením ji nebylo možné zachovat. Zmínil ale úspěšné sportovní výsledky letošního roku. Ostatní činnost jsme se snažili udržet na stejné úrovni. Kladně ocenil přístup zastupitelů a zaměstnanců obce pro pořízení nového dodávkového automobilu. V závěru své zprávy poděkoval členům sboru za práci pro sbor, popřál hodně zdraví, pohody a elánu do další činnosti.
Dalším, kdo vystoupil na valné hromadě byl pokladník sboru Jan Kozák. Seznámil členy s aktuálním stavem financí. Ze zprávy je patrné, že díky sběru elektroodpadu a železného šrotu je finanční situace u sboru příznivá.
Následujícím bodem programu bylo ocenění jubilantů, kteří letos oslaví kulaté narozeniny. Starosta sboru předal Karlu Dleskovi, Janu Kozákovi a Josefu Maršálkovi dárkové balíčky, poděkoval za práci pro sbor a popřál pevné zdraví. Dále vyzval paní Bohumilu Bártovou, Pavlu Šťastnou. Oběma poděkoval za práci pro sbor a předal květinu. Nejsou členkami a přesto pomáhají při úklidu obecních prostor. Pavla Šťastná významně pomohla i v jednáních pro získání nového dodávkového automobilu. Kytičku předal i pro Hanu Bártovou, která sboru vyřizuje ekonomické záležitosti.
Následovala diskuse. Za SDH Svrčovec Zdeněk Sláma poděkoval za pozvání na valnou hromadu a popřál přítomným hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho úspěchů v hasičské činnosti. Druhým diskutujícím byl okrskový starosta Jiří Šmídl. Poděkoval našim členům za odvedenou práci. Náš sbor hodnotil jako nejaktivnější v okrsku. Poděkoval za naši účast na okrskovém kole v Dolanech v obou kategoriích i s ukázkou požárního útoku v požárním sportu. Zmínil slabou účast soutěžních družstev v Dolanech. Jako jediní z našeho okrsku jsme soutěžili i na vyřazovacím kole v Mochtíně. Zmínil shromáždění delegátů zástupců sborů okresu Klatovy, které se uskutečnilo loni na podzim. Pohovořil i o výhledovém navýšení členských příspěvků. Také zdůraznil nutnost registrace všech sborů u Národní sportovní agentury – instituce přidělující finanční prostředky pro činnost sborů dobrovolných hasičů. V letošním roce došlo k citelnému snížení finančních prostředků pro činnost sborů. Finanční prostředky krajského sdružení nebudou stačit na pokrytí plánovaných akcí plzeňského kraje. Zmínil i poměr rozdělení finančních prostředků okresního sdružení hasičů. 30 % okresnímu sdružení a 70% sborům dobrovolných hasičů na překážky, nájmy a dotace apod. Poděkoval zaměstnancům Obce Dolany a zastupitelům za vstřícný přístup k spolkové činnosti. V závěru popřál přítomným příjemné odpoledne a večer. Na závěr valné hromady Jan Augustin nastínil nejbližší akce, které ve sboru chceme uskutečnit – účast na Pytlovské kádi, návštěvu družebního sboru z Graflingu, podzimní výlet a obnovení činnosti kroužku mladých hasičů při SDH. Svou řeč ukončil pozváním na večeři z grilu a pozval přítomné na produkci hudebních skupin Metalíza a Pepper.
I volná zábava za doprovodu obou kapel probíhala v příjemně poklidném duchu. Vždyť s mnohými jsme neměli delší dobu možnost se takto setkat. Bohužel hudební produkce byla ukončena předčasně díky stížnosti občanů obce na přílišný hluk. To pak poznamenalo i dřívější odchod přítomných.
V průběhu odpoledne měli přítomní možnost prohlédnout si nově pořízený dodávkový automobil GAZ Next.

pár fotek od kapely: https://eu.zonerama.com/Metaliza/Album/8729084

Komentáře nejsou povoleny.